Arduino入门到精通第31课:数码管显示实验(组图)

点击554  回复0  分享1

  数码管显示实验
  数码管是一种常见的普遍的显示数字的显示器件,日常生活中例如:电磁炉,全自动洗衣机,太阳能水温显示,电子钟…..等等数不甚数。说以掌握数码管的显示原理,是很有必要的。
  数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示),本实验所使用的是八段数码管。按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM 接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM 接到地线GND 上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。

  数码管的每一段是由发光二极管组成,所以在使用时跟发光二极管一样,也要连接限流电阻,否则电流过大会烧毁发光二极管的。本实验用的是共阴极的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极接到GND,当某一字段发光二极管的阳极为低电平时,相应字段就点熄灭。当某一字段的阳极为高电平时,相应字段就点亮。介绍完原理,
  我们开始准备实验用元器件。
  八段数码管*1
  220Ω直插电阻*8
  面包板*1 面包板跳线*1 扎
  我们参考实物连接图按原理图连接好电路。


  数码管共有七段显示数字的段,还有一个显示小数点的段。当让数码管显示数字时,只要将相应的段点亮即可。例如:让数码管显示数字1,则将b、c 段点亮即可。将每个数字写成一个子程序。在主程序中每隔2s 显示一个数字,让数码管循环显示1~8 数字。每一个数字显示的时间由延时时间来决定,时间设置的大些,显示的时间就长些,时间设置的小些,显示的时间就短。
  参考程序源代码:
  //设置控制各段的数字IO 脚
  int a=7;//定义数字接口7 连接a 段数码管
  int b=6;// 定义数字接口6 连接b 段数码管
  int c=5;// 定义数字接口5 连接c 段数码管
  int d=10;// 定义数字接口10 连接d 段数码管
  int e=11;// 定义数字接口11 连接e 段数码管
  int f=8;// 定义数字接口8 连接f 段数码管
  int g=9;// 定义数字接口9 连接g 段数码管
  int dp=4;// 定义数字接口4 连接dp 段数码管
  void digital_0(void) //显示数字5
  {
  unsigned char j;
  digitalWrite(a,HIGH);
  digitalWrite(b,HIGH);
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(d,HIGH);
  digitalWrite(e,HIGH);
  digitalWrite(f,HIGH);
  digitalWrite(g,LOW);
  digitalWrite(dp,LOW);
  }
  void digital_1(void) //显示数字1
  {
  unsigned char j;
  digitalWrite(c,HIGH);//给数字接口5 引脚高电平,点亮c 段
  digitalWrite(b,HIGH);//点亮b 段
  for(j=7;j<=11;j++)//熄灭其余段
  digitalWrite(j,LOW);
  digitalWrite(dp,LOW);//熄灭小数点DP 段
  }
  void digital_2(void) //显示数字2
  {
  unsigned char j;
  digitalWrite(b,HIGH);
  digitalWrite(a,HIGH);
  for(j=9;j<=11;j++)
  digitalWrite(j,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  digitalWrite(c,LOW);
  digitalWrite(f,LOW);
  }
  void digital_3(void) //显示数字3
  {
  digitalWrite(g,HIGH);
  digitalWrite(a,HIGH);
  digitalWrite(b,HIGH);
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(d,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  digitalWrite(f,LOW);
  digitalWrite(e,LOW);
  }
  void digital_4(void) //显示数字4
  {
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(b,HIGH);
  digitalWrite(f,HIGH);
  digitalWrite(g,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  digitalWrite(a,LOW);
  digitalWrite(e,LOW);
  digitalWrite(d,LOW);
  }
  void digital_5(void) //显示数字5
  {
  unsigned char j;
  digitalWrite(a,HIGH);
  digitalWrite(b, LOW);
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(d,HIGH);
  digitalWrite(e, LOW);
  digitalWrite(f,HIGH);
  digitalWrite(g,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  }
  void digital_6(void) //显示数字6
  {
  unsigned char j;
  for(j=7;j<=11;j++)
  digitalWrite(j,HIGH);
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  digitalWrite(b,LOW);
  }
  void digital_7(void) //显示数字7
  {
  unsigned char j;
  for(j=5;j<=7;j++)
  digitalWrite(j,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  for(j=8;j<=11;j++)
  digitalWrite(j,LOW);
  }
  void digital_8(void) //显示数字8
  {
  unsigned char j;
  for(j=5;j<=11;j++)
  digitalWrite(j,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  }
  void digital_9(void) //显示数字5
  {
  unsigned char j;
  digitalWrite(a,HIGH);
  digitalWrite(b,HIGH);
  digitalWrite(c,HIGH);
  digitalWrite(d,HIGH);
  digitalWrite(e, LOW);
  digitalWrite(f,HIGH);
  digitalWrite(g,HIGH);
  digitalWrite(dp,LOW);
  }
  void setup()
  {
  int i;//定义变量
  for(i=4;i<=11;i++)
  pinMode(i,OUTPUT);//设置4~11 引脚为输出模式
  }
  void loop()
  {
  while(1)
  {
  digital_0();//显示数字1
  delay(1000);//延时1s
  digital_1();//显示数字1
  delay(1000);//延时1s
  digital_2();//显示数字2
  delay(1000); //延时1s
  digital_3();//显示数字3
  delay(1000); //延时1s
  digital_4();//显示数字4
  delay(1000); //延时1s
  digital_5();//显示数字5
  delay(1000); //延时1s
  digital_6();//显示数字6
  delay(1000); //延时1s
  digital_7();//显示数字7
  delay(1000); //延时1s
  digital_8();//显示数字8
  delay(1000); //延时1s
  digital_9();//显示数字8
  delay(1000); //延时1s
  }
  }

  实验现象:数码管显示0-9 循环显示。  【相关精彩阅读】
  Arduino入门到精通第30课:火焰报警实验(组图)
  http://tieba.aiwenwen.com/tie/126555.html
  Arduino入门到精通第29课:倾斜开关实验(组图)
  http://tieba.aiwenwen.com/tie/126554.html

  Arduino入门到精通第31课:数码管显示实验(组图)


  发表回复

  申请加精
  加大 减小

  * 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码 看不清楚?请点击刷新验证码

  每位会员第一次回帖审核成功可获5分[积分规则]
  关闭
  爱问问贴吧郑重承诺:我们将尽一切努力,坚决杜绝低俗信息,为广大网友创造一个绿色、健康、和谐的网络空间。同时,我们也真诚的希望广大网友对我们的工作进行监督。请点击:关于爱问问整治低俗内容的公告